Editor-in Chief

Hirono Satokawa

Editors

Nobuyoshi Azuma
Masaaki Ito
Yoshinori Inoue
Hiroo Shikata
Nozomu Shirasugi
Hiroyuki Tajima
Takumi Yasugi 
Takashi Yamaki